Voorwaarden van deze website

ALGEMENE VOORWAARDEN AFTERWORK BY HEINEKEN Welkom op de website “Afterwork.heineken.com” van Heineken Nederland B.V. (de “Website”). De Website dient als platform waar u zich kunt aanmelden voor evenementen, ontmoetingen en/of bijeenkomsten (hierna gezamenlijk te noemen de “Evenementen”). De Website is een laagdrempelig platform en dient slechts als technische ondersteuning.

  1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden en ons privacy- en cookie beleid (eveneens op de Website te vinden) zijn van toepassing als u de Website bezoekt, zich aanmeldt voor en/of deelneemt aan (een van) de Evenementen.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op een andere wijze kosteloos toegezonden.

1.3. Wij adviseren u een afdruk van deze algemene voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het deelnemen aan nieuwe Evenementen is de dan geldende versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

  1. Identiteit van de ondernemer en contactgegevens

2.1. Dit is een website van Heineken Nederland B.V., hierna te noemen “wij” of “HEINEKEN” Gevestigd te Amsterdam Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam KvK-nummer 33127977 Adres: Burgemeester Smeetsweg 1, 2382PH Zoeterwoude Postbus 500, 2380BA Zoeterwoude BTW-nummer NL001632553B01

Toepasselijke beroepsregels: Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl) Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (www.stiva.nl

  1. Bezoeken Website, aanmelden Evenementen

3.1. Om de Website te bezoeken en u aan te kunnen melden voor (een van) de Evenementen op de Website dient u minimaal 18 jaar te zijn.

3.2. Bij aanmelding dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. U vrijwaart HEINEKEN voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist of onvolledig zijn van de gegevens.

  1. Evenementen

4.1. HEINEKEN is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie van de Evenementen waarvoor u zich via de Website kunt aanmelden. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de organisatie of uitvoering van (een van) de Evenementen.

4.2. Tijdens de Evenementen dient u zich te gedragen conform aanwijzingen van de organisator(en) van de Evenementen.

4.3. De organisatoren van de Evenementen zijn te allen tijde gerechtigd een Evenement te annuleren en/of toegang te weigeren, onder andere in die gevallen dat het aantal aanmeldingen voor de betreffende Evenement(en) lager is dan het vereiste minimum aantal bezoekers.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze Website en de aangeboden diensten en software, kan HEINEKEN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en aanmelding voor (een van) de Evenementen via deze Website.

5.2. Genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEINEKEN onder artikel 6.1 gelden eveneens voor alle door HEINEKEN ingeschakelde hulppersonen en derden.

5.3. E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HEINEKEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

5.4. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

5.5. Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

  1. Intellectueel eigendom

6.1. De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN of de betreffende rechthebbende.

6.2. U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

  1. Toestemming voor het plaatsen van foto’s op de Website en Social Media Tijdens de Evenementen kunnen foto’s worden gemaakt van u. Door uw deelname aan (een van) de Evenementen geeft u toestemming om foto’s met uw gezicht wel of niet herkenbaar op de Website, onze Facebook-pagina van Afterwork by Heineken (www.facebook.com/AfterworkByHeineken) en Instagram-pagina van Afterwork by Heineken (https://instagram.com/afterworkbyheineken) te plaatsen.

  2. Vrijwaring

8.1. Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u HEINEKEN van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

  1. Slotbepalingen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en HEINEKEN is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 9.2. U en HEINEKEN zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 9.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via het contactenformulier op de Website.

Versie geldig vanaf: 1 november 2015